Urlop wypoczynkowy w dniach 05-12.07.2024 r. Realizacja zamówień od dn. 15.07. br.

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy WeterynarzeRadza.pl prowadzony jest przez Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302257478, nr NIP 697-230-67-41.

2. Sklep www.weterynarzeradza.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.weterynarzeradza.pl

3. Sklep www.weterynarzeradza.pl dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Konsumenta wystawia fakturę - w takiej sytuacji niezbędne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP celem wystawienia faktury.

4. Niniejszy Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu WeterynarzeRadza.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca – Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302257478, nr NIP 697-230-67-41.

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.weterynarzeradza.pl

3. KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2.

2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności: 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2.

3. Adres poczty elektronicznej: sklep@weterynarzeradza.pl

4. Numer telefonu: 691 098 290

5. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym punkcie.

4. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu podawanymi przy ich opisach, a także zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. KONTO UCZESTNIKA – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika po Rejestracji.

2. Rejestracja Konta Użytkownika nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

3. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownika, Użytkownik zawiera z Przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, gwarantującą Użytkownikom otrzymanie dodatkowych korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

4. W ramach Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

5. Rejestracji Konta Użytkownika za pośrednictwem Sklepu można dokonać w dowolnym momencie, w tym celu należy przejść do zakładki "Rejestracja". Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie konta w Serwisie. Dla bezpieczeństwa Użytkownik powinien zmienić hasło dostępu przy pierwszym logowaniu.

6. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Użytkownik będzie miał możliwość dokonania zakupów w Sklepie. W tym celu Użytkownik w odpowiednim formularzu poda dodatkowo adres wysyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Użytkownika w formularzu. 

7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, przed zawarciem umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja treści następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

8. W trakcie Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż zawierając umowę o świadczenie usług Programu Lojalnościowego, godzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla jej realizacji. W takim przypadku Przedsiębiorca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych mu lub przewidywanych odbiorcach tych danych

6. ZAMÓWIENIA

1. W trakcie składania zamówień poprzez tzw. „szybkie zakupy" (niewymagające Rejestracji) albo po dokonaniu Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą potrzebne do realizacji zamówień. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania podanych danych drogą telefoniczną lub internetową.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i wybór sposobu dokonywania zakupów.

3. Po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Użytkownika automatyczna wiadomość, potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

4. Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży zamówionego produktu ze Sklepem. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-mail pod adres: sklep@weterynarzeradza.pl , wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Użytkownika.

5. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do 24 godzin od daty złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem – telefonicznie pod numerem tel. 691 098 290 lub mailowo na adres sklep@weterynarzeradza.pl

6. W przypadku niedostępności części zamówionych produktów, Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji - tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sklep zwróci otrzymaną sumę na rachunek bankowy Użytkownika.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

7. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Przedsiębiorcy.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a) przelew na rachunek firmowy WeterynarzeRadza.pl
WeterynarzeRadza.pl 
64-100 Leszno, ul. Portugalska 2
numer rachunku bankowego:
05 2490 1044 0000 4200 5969 6844
w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia;
b) przelew internetowy;
c) karta płatnicza / kredytowa.

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Wyszczególnienie płatności przelewem internetowym za pomocą PayU: ING, Getin, BPH, Inteligo, Idea Bank, Crédit Agricole, mTransfer, Noble Bank, Pekao, Orange, iPKO, PBS, Konto PayU, Eurobank, BZWBK, CitiHandlowy, Deutsche Bank, Millenium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, BOŚ.

5. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pośrednictwem PayU lub PayPal Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

6. Zwrot pieniędzy w przypadku braku produktu lub anulowania zamówienia następuje na konto bankowe Użytkownika, niezwłocznie po jego podaniu przez Użytkownika.

7. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

8. Czas realizacji zamówienia – czas kompletowania zamówienia (1-5 dni roboczych); do realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. W przypadku produktów objętych wydłużonym czasem dostawy – czas kompletowania zamówienia następuje do 10 dni roboczych.

10. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. W przypadku zwrotu paczki przez wybranego przewoźnika na adres Przedsiębiorcy (nieodebranie paczki w terminie, zdarzenia losowe itp). i w związku z chęcią ponownego otrzymania paczki - Konsument zobowiązany jest do uregulowania należności za zwrot od przewoźnika i opłacenia ponownej wysyłki. Ponowna wysyłka paczki nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.

8. CENY I ZMIANA OFERTY

1. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w polskiej wersji językowej Serwisu w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym również należne podatki, zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.weterynarzeradza.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów, zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

9. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (produktu) z umową.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta.

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu Użytkownik może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

7. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

9. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2 lub na adres e-mailowy: sklep@weterynarzeradza.pl

2. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego, umieszczonego na stronie Sklepu, w zakładce „reklamacje/wymiany/zwroty” i przesłanie go e-mailem bądź listownie jako załącznik do przesyłki. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii), potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

3. W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia wady produktu, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres: Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2.

4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie.

5. Sklep ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika, z zastrzeżeniem reklamacji Użytkownika z tytułu rękojmi, na którą Sklep odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. W szczególności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo:
a) zwrócić sie? do stałego polubownego sa?du konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnie?cie sporu, wynikłego z zawartej umowy sprzedaz˙y;
b) zwrócić sie? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie poste?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zakon´czenia sporu;
c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

4. Użytkownik, będący Konsumentem, może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i Przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w dowolny sposób, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową, telefoniczną lub wysyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres: Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2 lub sklep@weterynarzeradza.pl . Dodatkowo, każdy Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczenia za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „reklamacje/wymiany/zwroty”.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu, określonego w punkcie powyżej, wystarczy złożenie lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2 lub sklep@weterynarzeradza.pl 

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to co Strony świadczyły, ulega niezwłocznemu zwrotowi.

4. Zwracany przez Użytkownika produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie.

5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (tj. za dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sklep zwraca Użytkownikowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki, dostępnego w ofercie Sklepu.

6. Pieniądze są zwracane niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu i to w terminie do 14 dni. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu: Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, 64-100 Leszno, ul. Portugalska 2.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w następujących wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) umowy, w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
i) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302257478, nr NIP 697-230-67-41.

2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych, i wynikających z obowiązujących ustaw.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu prawidłowego świadczenia usług Programu Lojalnościowego, w tym m.in. organizacji i prowadzenia Programu Lojalnościowego.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzone przez Sklep podmiotom trzecim, uczestniczącym w procesie realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego lub uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, czy firmom obsługującym transakcje płatnicze.

5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego lub umowy sprzedaży oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

6. Każdy Użytkownik:
a) ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia;
b) ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia;
c) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; zgoda może być cofnięta w każdym czasie drogą mailową;
d) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia;
e) ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

14. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Sklep zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte m.in. w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

15. PROFILOWANIE

1. Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania takie jak SALESmanago. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych Administrator jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego Użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty, dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.

2. Celem profilowania jest dostarczenie indywidualnym Użytkownikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści we wszystkich kanałach, m.in. przez email marketing, dynamiczne treści na stronie www, sieci reklamowe, czy sprzedaż bezpośrednią.

3. Profilowanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora odbywa się na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

4. Każdy Użytkownik, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, polegającego na profilowaniu.

16. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
- zastosowanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11. z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.

2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Użytkownika nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Użytkownika odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń, opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

5. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta.

3. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów – Sklep zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz wysłanie zawiadomienia na podany przez Użytkownika adres e-mail. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny.