Regulamin sklepu

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy WeterynarzeRadza.pl prowadzony jest przez Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302257478, nr NIP 697-230-67-41.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. DEFINICJE
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu WeterynarzeRadza.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca - Gabinet Weterynaryjny CHART Joanna Szczepańska, z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 15 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 302257478, nr NIP 697-230-67-41.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.weterynarzeradza.pl
 3. KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: 64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 15
 2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności: 64-111 Lipno, ul. Pocztowa 17
 3. Adres poczty elektronicznej: sklep@weterynarzeradza.pl
 4. Numer telefonu: 691 098 290
 5. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym punkcie.
 4. INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 5. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Przedsiębiorcy.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  • przelew na rachunek firmowy WeterynarzeRadza.pl
   WeterynarzeRadza.pl
   64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 15
   numer rachunku bankowego:
   05 2490 1044 0000 4200 5969 6844
   w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia;
  • przelew internetowy;
  • karta płatnicza / kredytowa.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Wyszczególnienie płatności przelewem internetowym za pomocą PayU: 
  • ING,
  • Getin,
  • BPH,
  • Inteligo,
  • Idea Bank,
  • Crédit Agricole,
  • mTransfer,
  • Noble Bank,
  • Pekao,
  • Orange,
  • iPKO,
  • PBS,
  • Konto PayU,
  • Eurobank,
  • BZWBK,
  • CitiHandlowy,
  • Deutsche Bank,
  • Millenium,
  • Alior Bank,
  • T-Mobile Usługi Bankowe,
  • BGŻ BNP Paribas,
  • BOŚ.
 5. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. 
 6. Czas realizacji zamówienia - czas kompletowania zamówienia (1-3 dni robocze).
 7. W przypadku produktów objętych wydłużonym czasem dostawy - czas kompletowania zamówienia do 10 dni roboczych.
 8. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  • zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy; termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter, rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu;
  • której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  • jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu - ze względu na swój charakter - zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. REKLAMACJA i GWARANCJA
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru (naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie 3. Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja - informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 9. DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie, dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i w tym celu będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.